slogan
02513 857 630
 
Time 14.02.2022 09:46 | View 3,580

     Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên - Trường Đại học Đồng Nai, tiền thân là Khoa Tự nhiên Trường Cao đẳng Sư phạm Đồng Nai. Khoa có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực về lĩnh vực Khoa học Tự nhiên có trình độ cao, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh Đồng Nai và các Tỉnh lân cận. Hiện nay, khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên có 50 cán bộ, giảng viên. Trong đó có 01 Phó giáo sư - Tiến sĩ,  02 Tiến sĩ, 07 Nghiên cứu sinh, 37 thạc sĩ, 03 cử nhân. Khoa gồm 13 lớp, với gần 400 sinh viên.

1. Nhiệm vụ trọng tâm của khoa SPKH Tự nhiên:

     - Đào tạo ĐHSP Toán, Lý, Hóa, Sinh hệ chính quy (4 năm) và các hệ tại chức, liên thông;

     - Đào tạo CĐSP Toán, CĐSP Hoá, CĐSP Tin, CĐSP Lý, CĐSP Sinh, CĐSP Công Nghệ, CĐSP Công nghiệp  hệ chính quy (3 năm). 

     - Đào tạo CĐ ngoài sư phạm Công nghệ thông tin hệ chính quy.

2. Nhiệm vụ của khoa:

 • Xây dựng, cập nhật chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo một hoặc một số ngành; tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Trường.
 • Xây dựng chiến lược giảng dạy; xây dựng ngân hàng câu hỏi; phương pháp kiểm tra, đánh giá quá trình và kết quả của người dạy và người học;
 • Xây dựng kế hoạch hàng năm và dài hạn bổ sung cơ sở vật chất, thiết bị, bảo trì thiết bị dạy - học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học; ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số vào phục vụ dạy - học;
 • Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ, tiến hành nghiên cứu khoa học, chủ động khai thác các dự án hợp tác quốc tế; phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội;
 • Quản lý, bố trí sử dụng có hiệu quả giảng viên và của người lao động; tổ chức đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của giảng viên và người lao động; tham gia lãnh đạo quản lý cấp tr6en, viên chức quản lý ngang cấp theo quy định của Trường.
 • Đề xuất thành lập, chia tách, sáp nhập các bộ môn thuộc khoa, nâng cấp bộ môn thuộc khoa thành khoa khi có đủ tiêu chuẩn về số lượng sinh viên tham gia học tập;
 • Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên, người lao động, phối hợp Phòng Công tác Sinh viên thực hiện cho người học; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độc chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và người lao động thuộc đơn vị.
 • Phối hợp với các đơn vị khác trong Trường điều phối giảng viên; tổ chức đào tạo sau đại học thuộc lĩnh vực được giao (nếu có); chủ động đề xuất mở thêm các ngành đào tạo mới phù hợp với nhu cầu xã hội;
 • Quản lý người học trong thời gian học tập tại đơn vị; tư vấn cho sinh viên lựa chọn tín chỉ, đăng ký môn học tạo cơ hội cho sinh viên đạt kết quả cao nhất.
 • Thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo định kỳ theo yêu cầu của Trường;
 • Cập nhật thông tin, các hoạt động của đơn vị lên Website; chủ động tham gia tuyển sinh (hình thức và nội dung Banner, Brochure thu hút người học và đơn vị có nhu cầu tuyển dụng); lưu trữ minh chứng phục vụ kiểm định cơ sở giáo dục đại học và kiểm định chương trình đào tạo;
 • Phân công nhiệm vụ của bộ môn thuộc khoa.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

3. Cơ sở vật chất:

      Khoa SPKH Tự nhiên có các phòng thí nghiệm được nhà trường trang bị đầy đủ trang thiết bị phục vụ giảng viên và sinh viên nghiên cứu, học tập. Cụ thể có 7 phòng thực hành Tin học, khu thí nghiệm Hoá, khu thí nghiệm Sinh, khu thực hành Vật lý.

Bài liên quan

Lãnh đạo khoa
1