Danh sách sinh viên đạt chuẩn và không đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ tin học(ĐH K6, CĐ K42)
Cập nhật: 24.10.2020 04:47

23154236-1204(datchuan).pdf

23154236-1204 kèm(datchuan).pdf

23154518-1205(khongdatchuan).pdf