slogan
0613 857 630
 
Time 22.05.2017 03:02 | View 466

 

DANH SÁCH GV COI THI HỌC PHẦN
THI LẠI- NĂM HỌC 2016-2017
KHOA SPKH TỰ NHIÊN
     
TT Họ và tên Ngày thi (Ca 1) Hệ thi lại Ghi chú
S 25/05 S 26/05 S 28/05
1 Đinh Thị Minh Ngân   x    
2 Lê Thị Hiền   x    
3 Nguyễn Thị Lương x   x  
4 Hồ Thiên Hoàng x   x  
5 Trần Thị Thu   x    
6 Dương Thị Thúy Vân     x  
Tổng cộng 2 3 3  

DANH SÁCH GV COI THI HỌC PHẦN
HK 6 K40 - CĐSP - NĂM HỌC 2016-2017
KHOA SPKH TỰ NHIÊN
TT Họ và tên Ngày thi (Ca 1) Hệ CĐSP K40 Ghi chú
S 24/05 S 26/05 S 29/05 S 31/05 S 02/06 S 05/06 S 07/06 S 09/06
1 Nguyễn Thị Lương x x x x x x x x  
2 Nguyễn Thị Thúy x                
3 Ngô Hồng Huấn   x x x x x x    
4 Phạm Duy Vinh   x x x   x x    
5 Phạm Văn Dự x                
6 Phạm Hồng Hiền x x x x          
7 Đinh Thị Minh Ngân       x x x x x  
8 Nguyễn Thị Thu Thủy x x x x x x x    
9 Đặng Thị Thanh Nhàn x                
10 Bùi Đoàn Phượng Linh         x x x x  
  Nguyễn Thanh Uyên   x x x x x x    
11 Hồ Thiên Hoàng x x x   x        
Tổng cộng 7 7 7 7 7 7 7 3  
DANH SÁCH GV COI THI HỌC PHẦN
HK 4 K40 - CĐ THMN - NĂM HỌC 2016-2017
KHOA SPKH TỰ NHIÊN
TT Họ và tên Ngày thi (Ca 2) Hệ CĐ THMN K40 Ghi chú
S 24/05 S 26/05 S 29/05 S 31/05 S 02/06 S 05/06 S 07/06 S 09/06
1 Phạm Văn Dự x x   x x   x    
2 Ngô Hồng Huấn   x     x        
3 Quách Văn Chương     x     x      
4 Phạm Duy Vinh     x     x      
5 Nguyễn Thị Thúy       x     x x  
6 Nguyễn Thị Trúc Hậu               x  
7 Bùi Đoàn Phượng Linh   x x x x x x    
8 Đinh Thị Minh Ngân x x x x x x x x  
9 Vũ Đức Thảo             x    
10 Nguyễn Thanh Uyên   x   x x x x x  
11 Lê Thanh Hùng     x x x     x  
12 Trần Huy Dũng               x  
13 Hồ Thiên Hoàng           x      
14 Trần Thị Thu   x x            
Tổng cộng 2 6 6 6 6 6 6 6  
DANH SÁCH GV COI THI HỌC PHẦN
HK 4 K40 - TC MN - NĂM HỌC 2016-2017
KHOA SPKH TỰ NHIÊN
             
TT Họ và tên Ngày thi (ca 2) TCMN Ghi chú
S 31/05 S 02/06 S 05/06 S 07/06
1 Nguyễn Thị Thu Thủy x x x x  
2 Trần Thị Thu x        
3 Trần Huy Dũng   x x    
4 Nguyễn Thị Lương       x  
Tổng cộng 2 2 2 2  
DANH SÁCH GV COI THI HỌC PHẦN
HK 4 K5 - ĐHSP THPT - NĂM HỌC 2016-2017
KHOA SPKH TỰ NHIÊN
TT Họ và tên Ngày thi (Ca 1) Hệ ĐHSP THPT Ghi chú
C
22/05
C 24/05 C 26/05 C 29/05 C 31/05 C 02/06 C 05/06 C 07/06
1 Nguyễn Thị Trúc Hậu x x x   x   x    
2 Nguyễn Thị Thúy x x x x x x x    
3 Ngô Hồng Huấn       x          
4 Phạm Duy Vinh           x      
5 Bùi Đoàn Phương Linh x x   x   x   x  
6 Vũ Đức Thảo x     x   x x    
7 Đinh Văn Minh x x x x x        
8 Hoàng Tùng   x x   x x      
9 Nguyễn Thị Lương x   x       x    
10 Hồ Thiên Hoàng   x         x x  
11 Lê Thanh Hùng       x x x      
12 Trần Thị Thu x x x x x x      
13 Nguyễn Thị Thu Thủy x   x   x   x    
14 Trần Huy Dũng   x   x     x x  
15 Nguyễn Thanh Uyên     x   x x x    
Tổng cộng 8 8 8 8 8 8 8 3  
DANH SÁCH GV COI THI HỌC PHẦN
HK 4 K5 - ĐHSP THMN - NĂM HỌC 2016-2017
KHOA SPKH TỰ NHIÊN
                       
TT Họ và tên Ngày thi (Ca 2) Hệ ĐHSP THMN Ghi chú
C
22/05
C 24/05 C 26/05 C 29/05 C 31/05 C 02/06 C 05/06 C 07/06 C 09/06
1 Nguyễn Thị Trúc Hậu x   x   x   x      
2 Nguyễn Thị Thúy x   x   x   x x x  
3 Phạm Duy Vinh                 x  
4 Bùi Đoàn Phượng Linh   x   x   x   x    
5 Đinh Văn Minh   x   x            
6 Hoàng Tùng   x       x        
7 Vũ Đức Thảo       x   x   x x  
8 Hồ Thiên Hoàng   x   x       x x  
9 Lê Thanh Hùng                 x  
10 Trần Thị Thu x   x   x          
11 Nguyễn Thị Thu Thủy x   x   x   x      
12 Trần Huy Dũng             x      
                       
Tổng cộng 4 4 4 4 4 3 4 4 5  
DANH SÁCH GV COI THI HỌC PHẦN
HK 4 K40 - CĐNSP - NĂM HỌC 2016-2017
KHOA SPKH TỰ NHIÊN
                 
TT Họ và tên Ngày thi (Ca 1) Hệ CĐNSP Ghi chú
S
23/05
S 25/05 S 30/05 S
 01/06
S 06/06 S 08/06
1 Nguyễn Thị Trúc Hậu x x x   x x  
2 Phạm Văn Dự       x      
3 Nguyễn Thị Thu Thủy x   x   x    
4 Trần Thị Thu   x   x      
5 Trần Huy Dũng           x  
6 Lê Thị Hiền x x     x x  
7 Nguyễn Thanh Uyên x x x   x x  
  Lê Thanh Hùng     x x      
Tổng cộng 4 4 4 3 4 4  
DANH SÁCH GV COI THI HỌC PHẦN
HK 6 K4 - ĐHNSP - NĂM HỌC 2016-2017
KHOA SPKH TỰ NHIÊN
           
TT Họ và tên Ngày thi (Ca 2) Hệ ĐHNSP Ghi chú
S
23/05
S 25/05 S 30/05 S
 01/06
S 06/06 S 08/06
1 Nguyễn Thị Trúc Hậu x x x   x x  
2 Nguyễn Thị Thúy     x   x    
3 Phạm Văn Dự   x       x  
4 Đặng Duy Linh x x x x x x  
5 Nguyễn Thị Thu Thủy x   x   x    
6 Trần Thị Thu x x x x      
7 Trần Huy Dũng   x     x x  
8 Lê Thị Hiền x x x x x x  
9 Nguyễn Thị Lương x x     x x  
10 Nguyễn Thanh Uyên x x x x x x  
11 Lê Thanh Hùng     x x      
12 Hồ Thiên Hoàng x         x  
                 
Tổng cộng 8 8 8 5 8 8  
DANH SÁCH GV COI THI HỌC PHẦN
HK 4 K5 - ĐHNSP - NĂM HỌC 2016-2017
KHOA SPKH TỰ NHIÊN
           
TT Họ và tên Ngày thi (Ca 1) Hệ ĐHNSP Ghi chú
C
23/05
C 25/05 C 30/05 C
 01/06
C 06/06 C 08/06
1 Đặng Duy Linh x x x x x x  
2 Lê Thị Hiền x x x x x x  
3 Nguyễn Thị Lương   x x x x x  
                 
Tổng cộng 2 3 3 3 3 3  

-------------------------------------------------